Grey Sandstone Stepping Stone

Black Limestone Stepping Stone